Pertti Hakanen tyrmistynyt eläin­suo­je­lu­liiton syytöksistä keskustaa kohtaan – "Meillä on Suomessa maailman paras tuotan­to­e­läinten hyvinvointi"

21.02.2019

Kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­ja Pert­ti Ha­ka­nen on tyr­mis­ty­nyt Suo­men Eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys­ten lii­ton (SEY) väit­tees­tä, et­tä kes­kus­ta oli­si yh­des­sä kris­til­lis­de­mok­raat­tien kans­sa kiel­tei­sim­min eläin­suo­je­lun uu­dis­tus­tar­pei­siin suh­tau­tu­va puo­lue edus­kun­nas­sa.

Lii­ton väi­te pe­rus­tuu edus­kun­ta­puo­lu­eil­le lä­het­tyyn ky­se­lyyn, jos­sa eläi­nys­tä­väl­li­syys pe­rus­tuu sil­le, kuin­ka mo­nes­sa koh­das­sa on SEY:n kans­sa sa­maa miel­tä.

- Us­ko­ma­ton­ta, et­tä kes­kus­ta, joka on ol­lut koko vaa­li­kau­den ajan työs­tä­mäs­sä uut­ta eläin­ten hy­vin­voin­ti­la­kia, oli­si mi­tään muu­ta kuin eläi­nys­tä­väl­li­nen puo­lue, Ha­ka­nen la­taa tie­dot­tees­saan.

- Meil­lä on Suo­mes­sa maa­il­man pa­ras tuo­tan­to­e­läin­ten hy­vin­voin­ti, jota ha­lu­sim­me vie­lä kun­ni­an­hi­moi­ses­ti pa­ran­taa si­ten, et­tä tuo­tan­to edel­leen säi­lyy Suo­mes­sa, ei­kä hy­vin­voin­ti­vuo­toa ta­pah­du ul­ko­mail­le, edus­ta­ja al­le­vii­vaa.

Pert­ti Ha­ka­nen muis­tut­taa, et­tä Eläin­ten hy­vin­voin­ti­lain uu­dis­tuk­seen on kir­jat­tu muun mu­as­sa jat­ku­va ve­den saan­ti, ki­vun­lie­vi­tys pa­kol­li­sek­si ki­vu­li­ai­siin toi­men­pi­tei­siin.

Li­säk­si eläi­men jat­ku­va pai­kal­leen kyt­ke­mi­nen ja kään­ty­mi­sen ra­joit­ta­mi­nen py­sy­väs­sä pi­to­pai­kas­sa kiel­le­tään tie­tyin poik­keuk­sin.

- On hie­noa, et­tä kir­ja­sim­me la­kiin mo­net nyt jo to­teu­tu­neet eläin­ten hy­vin­voin­tia li­sää­vät toi­met. Li­säk­si uut­ta tut­ki­mus­tie­toa hyö­dyn­net­tiin pal­jon ja muu­tok­sia teh­tiin sil­tä osin, mit­kä tie­teel­li­sen tie­don va­ras­sa li­sää­vät eläin­ten hy­vin­voin­tia.

Eri­tyi­sen iloi­nen Ha­ka­nen sa­noo ole­van­sa lem­mik­kie­läin­ten huo­mi­oin­nis­ta lais­sa, kos­ka nii­den koh­te­lua on han­ka­lam­pi val­voa.

- Koi­rien pa­kol­li­nen tun­nis­tus­mer­kin­tä tu­lee pa­ran­ta­maan koi­rien hy­vin­voin­tia, kos­ka se mah­dol­lis­taa pa­rem­man val­von­nan, hän pai­not­taa.

(Suomenmaa 21.2.2019)