Keskustan Hakanen: Eläinten hyvinvointilain uudistusta jatkettava tehdyltä pohjalta 

15.03.2019
Pert­ti Ha­ka­nen pai­not­taa, et­tä eläin­ten hy­vin­voin­ti­lain uu­dis­tus­ta täy­tyy jat­kaa nyt kes­ken jää­neen työn poh­jal­ta. Uu­dis­tus­ta on val­mis­tel­tu täl­lä hal­li­tus­kau­del­la. La­kiu­u­dis­tus oli si­dot­tu maa­kun­tau­u­dis­tuk­seen, jon­ka vuok­si tar­vit­ta­via kor­jauk­sia ei eh­di­tä enää te­ke­mään, niin et­tä laki saa­tai­siin täy­sis­tun­toon hy­väk­syt­tä­väk­si.


- Val­mis­te­lu­työ teh­tiin pe­rin­poh­jai­ses­ti laa­jan asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­to­jen poh­jal­ta kuun­nel­len tuot­ta­ja-, har­ras­ta­ja- ja eläin­ten­suo­je­lu­jär­jes­tö­jä. Nyt on eri­tyi­sen tär­ke­ää, et­tä seu­raa­va hal­li­tus käyt­tää uu­dis­tuk­sen eteen te­ke­määm­me työ­tä hy­väk­si ja uu­si edus­kun­ta saa lain hy­väk­syt­tä­vik­si heti hal­li­tus­kau­den alus­sa. Tämä on tär­ke­ää, niin eläin­ten hy­vin­voin­nin kuin ko­ti­mai­sen ruo­an­tuo­tan­non elin­voi­man vuok­si, Ha­ka­nen pai­not­taa.

Hän­tä ih­me­tyt­tää eläin­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen Ani­ma­li­an ja SEY:n nä­ke­myk­set, et­tä la­kiu­u­dis­tuk­sen kaa­tu­mi­nen on hyvä asia.

- Ani­ma­li­an ja SEY:n ta­voit­tee­na on tur­kis­tuo­tan­non kiel­tä­mi­nen Suo­mes­ta sekä suo­ma­lai­sen li­han­tuo­tan­non. Jos täl­lai­set ta­voit­teet to­teu­tu­vat, niin jat­kos­sa li­haa ja tur­kik­sia tuo­te­taan yhä suu­rem­pi mää­rä ul­ko­mail­la ky­see­na­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa ja sa­mal­la tu­han­sia työ­paik­ko­ja me­ne­te­tään Suo­mes­sa.

Ha­ka­nen kum­mek­suu, et­tei­vät nämä jär­jes­töt ar­vos­ta suo­ma­lais­ta vas­tuul­lis­ta työ­tä.

- Meil­lä on tut­ki­tus­ti puh­tain ruo­ka ja maa­il­man kor­keim­mat tuo­tan­tos­tan­dar­dit, jon­ka vuok­si niin tuo­tan­to­e­läin­ten, kuin lem­mik­kie­läin­ten hy­vin­voin­ti ja tuo­tan­non kil­pai­lu­ky­kyi­syy­den huo­mi­oo­not­ta­va la­kiu­u­dis­tuk­sem­me on saa­ta­va maa­liin heti uu­den edus­kun­nan jär­jes­täy­dyt­tyä. Haas­ta­kaa vaa­li­ken­täl­lä puo­lu­ei­ta näis­tä ta­voit­teis­ta.

(Suomenmaa 15.3.2019)