Kirjoitukset ja tiedotteet

Näin kauniina kevätpäivänä, kun aurinko paistaa miltei pilvettömältä taivaalta ja lumihankien alta sitkeimmät kasvit alkavat jo vihertämään, pysähtyy sitä miettimään ajan nopeaa kulkua ja sitä kuinka ensimmäinen kansanedustajan kausikin on jo miltei ohi. Kiertäessäni vaalikentillä myös karjalaisuus nousee ajoittain esiin. Etenkin jos vaaliteltalla...

Polttomoottoriautojen kieltäminen, hakkuiden vähentäminen, lihavero ja mikälie "kestävän kehityksen arvonlisävero"... Mielestäni on täysin käsittämätöntä, että hallitusvastuuseen matkalla olevat punavihreät puolueet ovat tekemässä maaseudulla elämisestä mahdotonta.

- Val­mis­te­lu­työ teh­tiin pe­rin­poh­jai­ses­ti laa­jan asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­to­jen poh­jal­ta kuun­nel­len tuot­ta­ja-, har­ras­ta­ja- ja eläin­ten­suo­je­lu­jär­jes­tö­jä. Nyt on eri­tyi­sen tär­ke­ää, et­tä seu­raa­va hal­li­tus käyt­tää uu­dis­tuk­sen eteen te­ke­määm­me työ­tä hy­väk­si ja uu­si edus­kun­ta saa lain hy­väk­syt­tä­vik­si...

Kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­ja Pert­ti Ha­ka­nen on tyr­mis­ty­nyt Suo­men Eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys­ten lii­ton (SEY) väit­tees­tä, et­tä kes­kus­ta oli­si yh­des­sä kris­til­lis­de­mok­raat­tien kans­sa kiel­tei­sim­min eläin­suo­je­lun uu­dis­tus­tar­pei­siin suh­tau­tu­va puo­lue edus­kun­nas­sa.